همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

amiralio
نزولی

فولاد

فولاد   سیبسیبسیب
2 بازدید
2
2
سیبسیبسیب