همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

snazhati
صعودی

شكست كانال نزول شاخص هموزن

شاخص كل (هم وزن)   با توجه به شكست كانال نزولي روزانه شاخص هموزن طبق چارت بنظر مي رساند صعود بازار آغاز خواهد شد
2 بازدید
1
2
با توجه به شكست كانال نزولي روزانه شاخص هموزن طبق چارت بنظر مي رساند صعود بازار آغاز خواهد شد