همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

alit2005
صعودی

تحلیل شاخص کل

شاخص كل   تاریخ: 1403/02/08
تاریخ: 1403/02/08