همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

molaei
صعودی

آماده صعود

فاراك   سهم بسیار مناسب و آماده انفجار
2 بازدید
4
2
سهم بسیار مناسب و آماده انفجار