همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

yasin_haji_mahmoodi

تحلیل فولاد

فولاد   در چارت دو محدوده برای بازگشت قیمت مشخص شده است اما به منزله این نیست که قیمت از همین نقطه خواهد ریخت. مسیر آبی نقطه ورود اول و مسیر قرمز نقطه ورود دوم خواهد بود. توصیه به ورود دو پله ای است. موفق و پرسود باشید
2 بازدید
3
2
در چارت دو محدوده برای بازگشت قیمت مشخص شده است اما به منزله این نیست که قیمت از همین نقطه خواهد ریخت. مسیر آبی نقطه ورود اول و مسیر قرمز نقطه ورود دوم خواهد بود. توصیه به ورود دو پله ای است. موفق و پرسود باشید