همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

medr
صعودی

مادیرا بر مدار صعود

ماديرا   وضعیت بنیادی بسیار خوب همچنین روی خط حمایت خرید های خوب حقوقی در روز های اخیر نوید رشد سهم را می دهد
2 بازدید
4
2
وضعیت بنیادی بسیار خوب همچنین روی خط حمایت خرید های خوب حقوقی در روز های اخیر نوید رشد سهم را می دهد