همه چیز در چارت نهفته است
اشتراک گذاری تحلیل های معامله گران حرفه ای

molaei
صعودی

تحلیل میان مدت نماد وپارس

وپارس   محدوده قیمتی اول 290 در میان مدت می باشد
2 بازدید
3
2
محدوده قیمتی اول 290 در میان مدت می باشد